dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Uniwersytet Wrocławski

BIOS

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015). Współautor programu program IMPACT – Interdyscyplinarnego Modelu Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw naukowych. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych (COST IS 0801 “Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings”, COST 1210 „Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance”,COST: CA16207 „European Network for Problematic Usage of the Internet” a od 2019 w akcji COST CA18115 „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”).

ABSTRACT

Między troską o innych a dbaniem o siebie – o pracy nauczycieli w zwykłych i wyjątkowych czasach

Nauczyciele należą do profesji określanych jako pomocowe, ukierunkowane na drugiego człowieka. Podstawowym wyróżnikiem takich zawodów jest szczególny kontakt z drugim człowiekiem i szczególna relacja między pomagającym a osobą potrzebującą pomocy, wsparcia. O wyjątkowości pracy nauczyciela, jej blaskach i cieniach, społecznym znaczeniu napisano i powiedziano już bardzo wiele. Wciąż jednak nie przebija się do powszechnej świadomości (ale również do mediów, decydentów) jak ważna i złożona jest to praca. Wydaje się również, że zbyt mało mówi się o tym, jak bardzo potrzebna jest troska o nauczycieli, ich potrzeby, zdrowie. Jeszcze większego znaczenia nabiera dobrostan nauczycieli gdy mówimy o efektywnym wspieraniu uczniów z poważnymi trudnościami, nie tylko w uczeniu się. U takich młodych ludzi często współwystępują również inne problemy (np. zdrowotne, z zachowaniem) stanowiące duże wyzwanie w pracy. Pandemia wywarła i wciąż wywiera znaczący wpływ na pracę pedagogiczną dodając nowe wyzwania, modyfikując znane, czasem generując większy stres. Wystąpienie będzie zawierało odniesienia dotyczące psychospołecznej sytuacji nauczycieli, zarówno przed pandemią jak i w czasie jej trwania.