POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI W PDF – POBIERZ PROGRAM

dr hab. Piotr Plichta

dr hab. Piotr Plichta

Uniwersytet Wrocławski

BIOS

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel dyplomowany. Autor i współautor około 90 artykułów i rozdziałów w monografiach. Autor książek: „Socjalizacja i wychowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w erze cyfrowej” (Wyd. A. Marszałek, Toruń 2017) i „Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych” (Atut, Wrocław 2015). Współautor programu program IMPACT – Interdyscyplinarnego Modelu Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej. Uczestnik krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw naukowych. Reprezentant Polski w międzynarodowych sieciach naukowych (COST IS 0801 “Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings”, COST 1210 „Appearance Matters: Tackling the Physical and Psychosocial Consequences of Dissatisfaction with Appearance”,COST: CA16207 „European Network for Problematic Usage of the Internet” a od 2019 w akcji COST CA18115 „Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level”).

ABSTRACT

Różne konteksty nierówności cyfrowych – wyzwania i propozycje rozwiązań dla zdalnej edukacji (nie tylko w czasach zarazy)

Młodzi ludzie wbrew obiegowym opiniom nie są jednorodni pod względem sposobów i zakresów korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, tzw. nowych mediów. Co więcej, stopień ich zróżnicowania jest znaczący a w dużym stopniu wynika z istnienia cyfrowych nierówności. Mogą one mieć bardzo zróżnicowany charakter i dotyczą wielu różnych sfer funkcjonowania, np. dostępu do nowoczesnych urządzeń czy infrastruktury, kompetencji cyfrowych czy otrzymywanego wsparcia. Dlatego w obecnych okolicznościach nie możemy przymykać oczu na sytuację uczniów, których nierówności te mogą dziś dotyczyć w większym stopniu (np. dzieci ze SPE, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka, rodzin zastępczych itp.). Wystąpienie będzie poświęcone omówieniu rekomendacji zawartych w moim rozdziale w monografii “Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele” pod redakcją prof. Jacka Pyżalskiego. “Postawa dbałości o interesy najsłabszych jest wyrazem nie tylko realizacji wartości humanistycznych, ale również przysługujących im praw. Z obecnej sytuacji, mimo licznych przeszkód, z dużą dozą prawdopodobieństwa obronną ręką wyjdzie zdecydowana większość uczniów, a to dzięki wrodzonym zdolnościom radzenia sobie, posiadanemu wsparciu i innym zasobom. Ważne, by zadbać również, a może przede wszystkim o tych w trudniejszej sytuacji” (Plichta, 2020).